ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

PORNSAWAN APHATTHAPHONG, M.D.

การศึกษา

จบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2534

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.30 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พุธ09.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี08.30 –  18.00  น.แผแผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์
เสาร์08.30 – 14.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อาทิตย์08.30 – 15.30 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)