ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

PHATTARAPORN CHONPEN, M.D.

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสตศอนาสิกวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2562
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ เมื่อปี 2565

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းအထူးကုဌာန 
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းအထူးကုဌာန
อังคาร08.00 – 18.00 น.နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းအထူးကုဌာန 
พุธ08.00 – 17.00 น.နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းအထူးကုဌာန 
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.နားနှာခေါင်းလည်ချောင်းအထူးကုဌာန