ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

WARARAT TANASAPCHUSAK, M.D.

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00 – 22.00 น.ဆေးပညာဌာန
อังคาร09.00 – 22.00 น.ဆေးပညာဌာန
พุธ09.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
พฤหัสบดี09.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์09.00 – 17.00 น.ဆေးပညာဌာန