ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

SIRINIT SUTTHIBODEE, M.D.

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2544

วุฒิบัตร

  • Received a branch Certificate of Dermatosurgery from the Institute of Dermatology in 2011

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 20.00 น.အရေပြားဆိုင်ရာကုသမှုဌာန
พุธ08.00 – 17.00 น.အရေပြားဆိုင်ရာကုသမှုဌာန
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.အရေပြားဆိုင်ရာကုသမှုဌာန
เสาร์08.00 – 20.00 น.အရေပြားဆိုင်ရာကုသမှုဌာန
อาทิตย์