ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

SUMALEE KIJLERTPHAIROJ, M.D.

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ.2536 

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ.2542

ตารางออกตรวจ