ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ

Assoc. Prof. SERI SINGHATANADGIGE, M.D.

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี  พ.ศ. 2536
  •      ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2538
  •      ได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจ จากเมืองบริสแบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2542-2543

ตารางออกตรวจ