คิดถึงงานอาชีวอนามัย ไว้ใจเครือวิภาราม

ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ

ตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วยเป็นโรค โดยอาจเป็นโรคทั่วๆ ไปหรือ

เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

โรคทั่วไป General Diseases

เป็นโรคทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคไข้หวัดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น

โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ Occupational Diseases

เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงานเช่น โรคพิษตะกั่ว โรคชิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน Work Related Diseases

เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง เพียงแต่ว่าการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงซึ่งเกิดจากความเครียด จากการทำงาน โรคกระเพาะอาหารจากการทำงานเป็นกะ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ทำงานนั้น ไม่ว่าจะทำงานในอาชีพไหนก็ล้วนมีความเสี่ยงต่อโรค ที่เกิดขึ้นจากการทำงานอันเนื่องมาจากการสัมผัสสิ่งดุกคามในที่ทำงานทั้งสิ้น โดยสิ่งคุกคามในที่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจแบ่งได้เป็น

สิ่งคุกคามด้านกายภาพ Physical Hazards ได้แก่ การทำงานในที่เสียงตัง  แสงสว่างน้อยหรือแสงสว่างจ้าเกินไป การทำงานกับรังสี ความร้อน ความเย็นและการสั่นสะเทือน เป็นต้น

สิ่งคุกคามด้านเคมี Chemical Hazards ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารต่าง ๆ เช่นสารโลหะหนัก สารตัวทำละลาย กรด-ด่าง ก๊าซพิษ สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

สิ่งที่คุกคามด้านชีวภาพ Biological Hazards ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิตต่างๆ

สิ่งคุกคามวิทยาศาสตร์ Ergonomics ได้แก่  การทำงานด้วยท่าทางที่ดูผิดธรรมชาติการใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสถานที่ทำงานที่ไม่เหมาะสมกับสรีระและกายวิภาคของผู้ที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคทางระบบกล้ามเนื้อและสิ่งคุกคามด้านจิตวิทยาสังคม Psychosocial ได้แก่ความเครียดจากการทำงานเป็นต้น

อาชีวอนามัย คืออะไร? (Occupational Health)

อาชีวอนามัยเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดการเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรคปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

องค์การอนามัยโลก(WHO)

ได้กำหนดว่า งานอาชีวอนามัยควรมีองค์ประกอบดังนี้

  1. การส่งเสริม (promotion) และ ธำรงรักษา(maintenance) ให้คนทำงานไต้มีสุขภาพทางร่างกาย(physical) สุขภาพจิตใจ (mental) ที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม (social wellbeing)
  2. การป้องกัน (prevention) คนทำงานมิให้มีสุขภาพเสื่อมโทรม  อันมีสาเหตุมาจากการทำงาน
  3. การปกป้อง (protection) คนทำงาน มิให้ทำงานเสี่ยงต่ออันตราย
  4. การจัดการงาน (placing) คนทำงาน ให้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
  5. การปรับคนให้เข้ากับงานและปรับงานให้เข้ากับคน (Adaptation)

ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายมีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health Senvice) ขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่างๆในสถานประกอบการ เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี การทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง และเชื้อโรคต่างๆตลอดจนท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

โดยศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย (Wellness & Occupational Health Center) ของโรงพยาบาลวิภาราม ได้จัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย

1.การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ประเมินความสี่ยง และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆที่พบ

2.การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveil-lance) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

เพื่อวางคนให้เหมาะสมกับงาน (Fit For Work) และการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Exami -nation) ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงาน

3.การจัดบริการทางด้านการแพทย์ (Medical Senvice) เช่น การจัดบริการที่ห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในเบื้องตัน

4.การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยวิธีต่างๆ

สนใจการตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย ขององค์กร ติดต่อได้ที่แผนก ตรวจสุขภาพ รพ.วิภาราม

0-2032-2550 ต่อ 1425 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น.