วัณโรค โรคร้ายที่ไม่น่ากลัว

วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการแพร่เชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis หรือTB วัณโรค เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด ลำไส้ ไต กระดูก ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองและเยื่อหุ้มสมอง ที่พบและเป็นมากที่สุดคือวัณโรคปอด

วัณโรค สามารถรักษาหายได้ โดยการกินยาครบทุกเม็ดทุกวันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6-8 เดือน

วัณโรค…ติดต่อได้อย่างไร

เชื้อวัณโรค ติดต่อโดยการแพร่กระจายจากคนหนึ่งทางระบบหายใจโดยผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ในเสมหะพุด คุย ไอ จามไม่ปิดปาก เชื้อวัณโรคจะลอยไปกับเสมหะ ละอองฝอยขนาดเล็กที่มีเชื้อล่องลอยปะปนไปกับอากาศ หากหายใจเอาละอองฝอยนี้เข้าไป จะทำให้เกิดการติดเชื้อวัณโรคได้หรืออาจป่วยเป็นวัณโรคได้

ผู้ป่วย ไอ-จาม โดยไม่ปิดปากและจมูก

ผู้อยู่ใกล้หายใจรับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย

 • ปัจจุบันมียารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง หากกินยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ใช้เวลาเพียง 6-8
 • เดือนเท่านั้น(หรือตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา)
 • ผู้ป่วยวัณโรคต้องกันยา ครบทุกเม็ด ทุกมื้อ ตามที่แพทย์สั่ง หากได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง กินยาไม่ต่อเนื่อง หรือขาดยา จะทำให้เชื้อวัณโรคดื้อยาซึ่งยากต่อการรักษา
 • การมีส่วนร่วมของครอบครัวและทุกาคน มีส่วนในการป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรค หากพบผู้มีอาการไอเกิน 2 สัปดาห์ ควรแนะนำให้ไปตรวจรักษา

วัณโรคปอด มีอาการอย่างไร

อาการที่สำคัญ คือ

 • ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
 • ไอ มีเสมหะปนเลือด

อาการอื่นๆ ที่อาจพบ

 • ไอแห้งๆ
 • เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ
 • มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือค่ำ
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย
 • เหงื่อออกมากตอนกลางคืน

เมื่อไรควรไปตรวจ…หาเชื้อวัณโรค

 • ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค
 • ผู้อาศัยร่วมบ้าน หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
 • เด็กที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต

เมื่อป่วยเป็นวัณโรค ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

 • กินยาทุกวัน อย่างน้อย 6-8 เดือน ตามที่แพทย์กำหนด
 • ไม่หยุดยาเองแม้อาการดีขึ้น เพราะเชื้อโรคยังถูกกำจัดไม่หมด
 • หากมีอาการแพ้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
 • ควรมาตามนัดทุกครั้งแม้ยายังไม่หมด
 • ควรปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอจาม โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า
 • จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้มีอากาศถ่ายเท
 • เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรบ้วนเสมหะในภาชนะที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อและนำไปเททั้งในโถส้วม ราดน้ำให้สะอาด หรือนำไปเผาไฟ
 • หากลืมกินยา ให้กินต่อทันทีเมื่อนึกได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา
 • มีพี่เลี้ยงกำกับการกินยา จะทำให้รักษาหายเกือบ 100%

ยารักษาวัณโรค สำคัญอย่างไร

ปัจจุบัน มียารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายเกือบ 100% หากผู้ป่วยรับยาสม่ำเสมอจนครบกำหนดจะสามารถป้องกันการดื้อยาจากการรักษาได้

การรักษาวัณโรคมี 2 ระยะ

1. ระยะเข้มข้น จะประกอบไปด้วยยาอย่างน้อย 3-4 ชนิด ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อวัณโรคเกือบทั้งหมดอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้ป่วยพันระยะแพร่เชื้อ

2. ระยะต่อเนื่อง จะใช้ยาอย่างน้อย 2-3 ชนิด ซึ่งมียาฆ่าเชื้อวัณโรคหลงเหลืออยู่ รวมระยะการรักษาตั้งแต่ 6-8 เดือนขึ้นกับประเภทผู้ป่วย

อาการข้างเคียง…ที่เกิดจากการรักษาวัณโรค

1. อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ปัสสาวะสีส้ม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ชาตามปลายมือปลายเท้าปวดข้อผื่นคัน ควรรับประทานยาวัณโรคต่อไป ไม่ควรหยุดยาเองแล้วไปพบแพทย์

2. อาการข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ตามองไม่ซัด ตาบอดสี ตาเหลืองตัวเหลือง หูถึง เสียการทรงตัว เดินไม่ตรงเป็นลม ควรหยุดยาทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์

การดูแลผู้ป่วย…และการป้องกันการแพร่เชื้อ

 • หากมีคนใกล้ขัดป่วยเป็นวัณโรค ควรให้การใส่ใจดูแล ให้ผู้ป่วยกินยาให้ครบเพราะถ้าผู้ป่วยกินยาสม่ำเสมอจะไม่แพร่เชื้อวัณโรค
 • ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ต้องปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง