လူနာ အခန်းများ

ประเภทห้อง
ค่าห้องพัก
ค่าบริการพยาบาล
ราคารวม
ห้อง วี.ไอ.พี ชั้น 10
5,000
2,710
7,710
ห้องเดี่ยว ชั้น 10
4,000
2,590
6,590
ห้อง วี.ไอ.พี ชั้น 16
4,500
2,710
7,210
ห้องเดี่ยว ชั้น 16 (ฝั่งใหม่)
3,500
2,590
6,090
ห้องเดี่ยว (เด็ก)
3,000
2,590
5,590

หมายเหตุ : ราคานี้รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกใน ห้องผู้ป่วย

နောက်သို့
Facebook
LIne