โครงการคลอดแบบเหมาจ่าย

รายละเอียดโปรแกรม มีดังนี้

1. ค่าห้องพักแพ็กเกจคลอดธรรมชาติ ประเภทห้องเดี่ยว ( 3วัน 2คืน ) สำหรับมารดา พร้อมอาหาร และค่า บริการพยาบาล

2. ค่าห้องพักแพ็กเกจผ่าคลอด (โดยการนัด) ประเภทห้องเดี่ยว ( 4 วัน 3 คืน ) สำหรับมารดา พร้อมอาหาร และค่าบริการพยาบาล

3. ค่าห้องทารกแรกเกิด และค่าบริการพยาบาล

4. ค่าสูตินรีแพทย์ควบคุมการคลอดและดูแลหลังคลอด

5. ค่าผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และทีมพยาบาลห้องคลอด/ห้องผ่าตัด กรณีผ่าตัดคลอด

6. ค่ากุมารแพทย์และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดตลอดแพ็กเกจ

7. ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

8. ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็น สำหรับมารดา (CBC, และเพิ่มเติมการตรวจก่อนการผ่าตัดคลอด
ได้แก่  electrolyte , BUN , creatinine ,UA ,Blood cross matching 1 unit)

9. ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

10. ค่ายา – เวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นตลอดเวลาที่พักในโรงพยาบาล และกลับบ้าน

สิทธิประโยชน์สำหรับคุณแม่ ก่อนและหลังคลอด

1. คำแนะนำสำหรับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยสูตินรีแพทย์

2. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3. บริการใช้เครื่องปั๊มนมได้ฟรี 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการให้นมแม่

4. สอนอาบน้ำทารก

สิทธิประโยชน์หลังคลอดสำหรับลูกน้อย

1. ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิดแบบ AABR ซึ่งตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำกว่าวิธีทั่วไป

2. คัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน จากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนและฟีนิลคีโตนูเรีย

3. ตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตด้วยเครื่อง Pulse Eximeter (ไม่ต้องเจาะเลือด) ทุกวันก่อนกลับบ้าน

4. ตรวจหมู่เลือด ( ABO และ Rh )

5. ยาป้ายตาเพื่อป้องกันภาวะตาอักเสบ

6. วิตามินเคป้องกันภาวะเลือดออกในสมอง และวัคซีนแรกเกิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็ม 1 และวัคซีนป้องกันวัณโรค

7. กระเป๋าของขวัญชุดพิเศษ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของใช้ทารกต่างๆ

8. บริการจัดทำสูติบัตร ฟรี (ยกเว้นอาจมีค่าบริการแปลเอกสารสำหรับชาวต่างชาติ)

9. ชุดเด็กและผ้าห่อตัว ทำความสะอาดพร้อมใช้ก่อนกลับบ้าน

10. ภาพถ่ายหลังคลอดฟรี 1 , ใบ กรณีซื้อ Package วัคซีนที่ Nursery ก่อนกลับบ้าน ได้รับไฟล์ BABY STUDIO ฟรี 3 ภาพ  (มีบริการ PACKAGE BABY STUDIO คิดเงินเพิ่มเติม )

11. รับปรึกษาการดูแลลูกน้อย ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้านตลอด 1 เดือน

แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่ายไม่ครอบคลุมรายการ หรือกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัดอื่นเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด

1. ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์หรือบริการที่นอกเหนือจากที่ระบุ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง

2. หากต้องใช้เครื่องสุญญกาศหรือครีมช่วยคลอดทางช่องคลอด คิดค่าบริการเพิ่ม

3. โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอด หรือความเจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อน

4 . การคลอดทารกแฝด แม่และบุตรคนที่ 1 คิดค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย สำหรับบุตรคนที่ 2 โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

5. กรณีที่แม่และลูกมีภาวะแทรกซ้อนใดๆ หรือโรคที่แพทย์เล็งเห็นว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

6. กรณีที่คุณแม่ต้องการนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนด หรือมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 5010,5011

โครงการคลอดแบบเหมาจ่าย
จอง แพคเกจ / โปร
Share