ตรวจคัดกรองโรคไต

  • ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติม
  • ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

ตรวจคัดกรองโรคไต
จอง แพคเกจ / โปร
Share