ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภทห้อง
ค่าห้องพัก
ห้อง วี.ไอ.พี ชั้น 10
5,200
ห้องเดี่ยว ชั้น 10
4,200
ห้อง วี.ไอ.พี ชั้น 16
4,700
ห้องเดี่ยว ชั้น 16 (ฝั่งใหม่)
3,700
ห้องเดี่ยว (เด็ก) ตึกใหม่
4,200

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วย

สิ่งอำนวยความสะดวกใน ห้องผู้ป่วย