ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภทห้อง
ค่าห้องพัก
ค่าบริการพยาบาล
ราคารวม
ห้อง วี.ไอ.พี
4,000
2,610
6,610
ห้องเดี่ยว ชั้น 16 B
3,500
2,490
5,990
ห้องเดี่ยว (เด็ก)
2,500
2,490
4,990

หมายเหตุ : ราคานี้รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกใน ห้องผู้ป่วย

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์