ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

 •  

          โรงพยาบาลวิภาราม รวบรวมแพทย์หัวใจที่ชำนาญการและทีมบุคลากรที่ชำนาญ พร้อมบริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น รวมทั้งการรักษาตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG : Electrocardiography)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST : Exercise Stress Test)

  • การตรวจด้วยเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจ (Holter monitoring)

  • การทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติโดยการปรับระดับเตียง (TTT : Tilt Table Test)

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

  • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiography)

  • การตรวจหัวใจด้วย Dobutamine Stress Test

  • การตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร (TEE : Transesophageal echocardiography)

หัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (PCI) และการใส่ขดลวด (Stent) ทั้งกรณีฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน

  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker implantation)

  • การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD)

  • การตรวจระบบการนำไฟฟ้าภายในหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Study)

  • การใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ (Radio Ablation Therapy)
  • การรักษาโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยการใส่อุปกรณ์ที่กางออกได้ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจ (ASD Closure)

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

  • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ (Coronary Artery Bypass Grafting : CABG) 

  • การผ่าตัดเปลี่ยน(Replacement) และซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Repair , Annuloplasty)

ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

  • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ (CCU)

  • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจโทร. 0-2032-2550 ,0-2722-2500 ต่อ 2242, 2249

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์