ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

 •  

          โรงพยาบาลวิภาราม รวบรวมแพทย์หัวใจที่ชำนาญการและทีมบุคลากรที่ชำนาญ พร้อมบริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น รวมทั้งการรักษาตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

   • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG/ECG : Electrocardiography)

   • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST : Exercise Stress Test)

   • การตรวจด้วยเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจ (Holter monitoring)

   • การทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติโดยการปรับระดับเตียง (TTT : Tilt Table Test)

   • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

   • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiography)

   • การตรวจหัวใจด้วย Dobutamine Stress Test

   • การตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร (TEE : Transesophageal echocardiography)

  หัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

    • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (PCI) และการใส่ขดลวด (Stent) ทั้งกรณีฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน

    • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker implantation)

    • การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD)

    • การตรวจระบบการนำไฟฟ้าภายในหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Study)

    • การใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ (Radio Ablation Therapy)
    • การรักษาโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนด้วยการใส่อุปกรณ์ที่กางออกได้ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจ (ASD Closure)

   ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

     • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ (Coronary Artery Bypass Grafting : CABG) 

     • การผ่าตัดเปลี่ยน(Replacement) และซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Repair , Annuloplasty)

    ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

      • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ (CCU)

      • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP)

     การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

     ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจโทร. 0-2032-2550  ต่อ 2242, 2249