แผนกมะเร็งวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

      แผนกมะเร็งวิทยามีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแล ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผลการรักษา เราใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ครบทุกด้าน มีการวางแผนร่วมกันดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

การบริการ

1. ด้านการคัดกรองมะเร็ง
     • ตรวจแมมโมแกรม /อัลตราซาว์/ MRI (มะเร็งเต้านม)
     • ตรวจ Pap. Smear, Liquid Based Cytology (มะเร็งปากมดลูก)
     • การส่องกล้องทางเดินอาหาร, การตรวจ FOBT, Stool occult blood.
     • การส่องกล้องคัดกรองมะเร็งปอด

2. ด้านการรักษามะเร็ง
    • การให้ยาเคมีบำบัด
    • การให้เลือดและเกล็ดเลือด
    • ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายและระงับปวด

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      แผนกมะเร็งวิทยาโทรศัพท์ 0-2032-2550 ต่อ 2224 – 2225