วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

  • หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปี และยังไม่ถึง 15 ปี ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์กุมารแพทย์
  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101 แผนกกุมารเวช ต่อ 5045,5046

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
จอง แพคเกจ / โปร
Share