មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង

    មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងនៅមន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មពិនិត្យ និងព្យាបាល និងវះកាត់ឆ្អឹងយ៉ាងពេញលេញ។ សេវាកម្មនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់ឯកទេសផ្នែកឆ្អឹងដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺជាមួយនឹងការថែទាំអោយល្អបំផុត និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។

សេវាកម្ម

  • ពិនិត្យនឹងព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងទូទៅ

  •  របួសឆ្អឹង (ការបាក់ឆ្អឹង, សន្លាក់ខុសប្រក្រតីដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ) 

  • ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង

  • ទ្រនាប់រងឆ្អឹងខ្នងកៀបសសៃប្រសាទ  (Herniated Nucleus Pulpous)

  • ការវះកាត់បែបថតឆ្លុះសម្រាប់សន្លាក់ជង្គង់ ឬស្មា។

  • ការវះកាត់ប្ដូរក្បាលជង្គង់ (ការវះកាត់ប្ដូរត្រកៀក នឹង ការវះកាត់ប្ដូរសន្លាក់ជង្គង់)

  • ជំងឺពុកឆ្អឹង (Metabolic bone diseases) ៖ រួមទាំងជំងឺពុកឆ្អឹង ឬជំងឺដែលបណ្តាលមកពីការថយចុះនៃម៉ាសឆ្អឹង 

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹង  : Tel. 0-2032-2550  Ext. 2149, 2150

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត