နှလုံးအရေးပေါ်ဌာန

HEART EMERGENCY CENTER

    Vibharam Hospital has well experienced cardiologists and specialists with the help of modern technologies and equipments for providing services, including prevention, early diagnosis and treatment as well as rehabilitation.   

 

HEART DISEASE EXAMINATIONS AND DISGNOSIS

 • Electrocardiogram

 • Heart Function Test during Exercise

 • Holter Monitoring

 • Tilt Table Test    

 • Echocardiography 

 • CoronaryAngiogram

HEART DISEASE TREATMENTS

 • ၂၄ နာရီနှလုံးသွေးကြောဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (Coronary Angiogram with or without stent)

 • သွေးကြောချဲ့ခြင်းများ၊ stent ထည့်ခြင်း (Coronary Angioplasty with balloon or with Drug eluting Stent)

 • နှလုံးအတွင်း စက်ထည့်ခြင်း (Cardiac Pacemaker)

နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုများ

 • နှလုံးသွေးကြော လမ်းလွှဲခွဲစိတ်ကုသမှု (Coronary Artery Bypass Surgery (CABG))

 • နှလုံးအဆို့ရှင် အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုအမျိုးမျိုး (Valve Replacement and Repair Surgery)

 • သွေးကြောဖောင်းခြင်းများ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း (Abdominal and Thoracic Aortic Aneurysm surgery)

 • Cardiac Anesthesia

CRITICAL CARDIAC CARE UNIT

 • Cardiac Monitoring with International Standard Systems

 • Intra-Aortic Balloon Pump

 • Cardiac Pacemaker

FOR APPOINTMENT AND MORE INFORMATION

Heart Emergency Center : Tel. 0-2032-2550 Ext. 2242, 2249

ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ