အလုပ်လျှောက်ထားပါ။

เรียน ผู้สมัครงานทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือการสมัครงานให้ส่งประวัติส่วนตัวทาง
E-mail : [email protected]
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม คลิกที่นี่…
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 4075 – 4079 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445

เจ้าหน้าที่ศูนย์โทรศัพท์

1

อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รับสาย-โอนสายให้กับแผนกต่าง ๆ

2.ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของแต่ละแผนกในแต่ละวัน

3.เพจเสียงตามสาย

4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.สนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

2.มีใจรักงานบริการ

เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร

3

อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานตามใบมอบหมายของแผนกช่างและอาคาร

2.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ

3.ช่วยเหลืองานสนับสนุนต่าง ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

1

อัตรา

1.รับบริการลงทะเบียนผู้ป่วย และบันทึกลงคอมพิวเตอร์
2.ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย
3.พิมพ์ประวัติผู้ป่วยใหม่ จัดทำแฟ้มประวัติ

เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. ปฏิบัติงานตามรายการแจ้งซ่อม
 2. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า 
 2. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ซักฟอก

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. ดูแลการซักรีดผ้าทุกชนิด
 2. ตรวจสอบผ้าทุกชนิดก่อนส่งแผนกต่างๆ
 3. เย็บผ้า ตัดผ้า เบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิม.3 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ล่ามจีน

1

อัตรา

 1. แปลภาษา ประสานงาน กับแพทย์และลูกค้าต่างชาติ
 2. ให้ข้อมูลการบริการภายในโรงพยาบาล ตามที่ลูกค้าต่างชาติร้องขอ

หัวหน้าแผนกประกันสังคม

1

อัตรา

 1. ควบคุมดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษา กับผู้ป่วยและญาติ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม

หัวหน้าแผนก ADMISSION

1

อัตรา

 1. ควบคุมดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษา กับผู้ป่วยและญาติ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงานผู้ช่วย • X-RAY/กายภาพบำบัด/ทันตกรรม

3

อัตรา

1.รับรายงานรายละเอียดการรับ-ส่งเวร

2.ตรวจนับ จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

3.ให้การดูแล และรับ-ส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

 

 

พยาบาลรังสี

1

อัตรา

1.ดูแล ให้คำปรึกษาผู้ป่วย ก่อนและหลังการฉีดสารทึบรังสี

2.ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจ Special Case

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน

3

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1.  รับรายงานและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้รับการพยาบาลที่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
 2. จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย
 3. บริหารและปฏิบัติงานในแผนกให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 2.  มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ
 3.  มีภาวะผู้นำ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาล ER

2

อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล IPD

10

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. เตรียม Chart ให้พร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยม ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์
 2. รับรายงานเกี่ยวกับการส่ง-รับเวร
 3. สามารถปฏิบัติงานแบบ Total Care
 4. รับผิดชอบในการย้ายและจำหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล OPD สูติ

2

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ดูแล อำนวยความสะดวกแก่แพทย์และผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว
2.ตรวจและบันทึกยาและเครื่องมืออย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล OR

10

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.เป็นผู้ช่วยในการส่งเครื่องมือและช่วยผ่าตัดเมื่อมีเคส
2.ดูแลสำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ให้พร้อมอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

วิสัญญีพยาบาล

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ปฏิบัติงานให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน 2.สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะวิกฤตระหว่างได้รับการระงับความรู้สึกและติดตามประเมินผลในภายหลัง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 2.ผ่านการอบรมวิชาวิสัญญีพยาบาล

Nurse Inter Coordinator

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ทำข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับ Agency
2.ประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานเพื่อเสนอแผนการรักษา
3.อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าต่างชาติครบทั้งกระบวนการ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พนักงานผู้ช่วย CMS

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.จัดเรียงอุปกรณ์เข้าชั้นวางตามระบบ FIFO พร้อมแจกจ่าย 2.ดูแลล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ด้วยเครื่องล้าง 3.รับและแจกอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์บนแผนกต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.รู้จักอุปกรณ์การแพทย์

พนักงานผู้ช่วย •OPD/IPD/OR/CCU

8

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.รับรายงานรายละเอียดการรับ-ส่งเวร
2.ตรวจนับ จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
3.บันทีกสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง ปริมาณน้ำที่ดื่ม รายงานสิ่งผิดปกติของผู้ป่วยแก่ผู้บังคับบัญชาหรือพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ผ่านการอบรม PN/NA
2.สามารถทำงานเป็นกะได้

เภสัชกร

6

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบ ทบทวนยา และอายุของยา 2.จำหน่ายยาให้กับผู้ป่วยตามจุดต่างๆที่โรงพยาบาลกำหนด 3.เตรียมยาเคมีบำบัด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพ 2.มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ 3.สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ภายในรถทุกวัน
2.ตรวจสอบการคีย์ขอใช้รถในระบบคอมพิวเตอร์
3.ขับรถรับ-ส่งพนักงาน/ผู้ป่วยตามรายการขอใช้รถ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.มีใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปีหรือประเภทที่ 2 ขึ้นไป
2.รู้เส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ Technical Support

2

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ติดตั้ง,ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,Server ของโรงพยาบาล
2.Support User หน้างาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ให้การบริการ ดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม
2.ประสานงานอำนวยความสะดวก รับ-ส่งลูกค้าเพื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
3.ประสานงานกรณีลูกค้ามีการตรวจหรือทำหัตถการนอกพื้นที่โรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร : สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์

2

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ผลิตสื่อภายในโรงพยาบาล •งานป้ายภายใน/งานกราฟฟิก/ถ่ายภาพ/ทำ VDO Present /งานศิลปกรรม(ป้ายประกาศ/โปสเตอร์)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.คิดต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย
2.วิเคราะห์ต้นทุน Package ต่างๆของโรงพยาบาล