ร่วมงานกับเรา

เรียน ผู้สมัครงานทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือการสมัครงานให้ส่งประวัติส่วนตัวทาง
E-mail : hr@vibharam.com
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม คลิกที่นี่…
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 4075 – 4079 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1.  รับรายงานและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้รับการพยาบาลที่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
 2. จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย
 3. บริหารและปฏิบัติงานในแผนกให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 2.  มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ
 3.  มีภาวะผู้นำ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนก ICU

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. รับรายงานและดูแลผู้รับบริการให้ได้รับการพยาบาลที่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
 2. บริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล
 3. บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วย
 4. นิเทศงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือน/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล CCU

1

อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล ER

อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล IPD

30

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. เตรียม Chart ให้พร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยม ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์
 2. รับรายงานเกี่ยวกับการส่ง-รับเวร
 3. สามารถปฏิบัติงานแบบ Total Care
 4. รับผิดชอบในการย้ายและจำหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล OPD ประกันสังคม/สูติ

10

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ดูแล อำนวยความสะดวกแก่แพทย์และผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว 2.ตรวจและบันทึกยาและเครื่องมืออย่างถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล OR/RR

20

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.เป็นผู้ช่วยในการส่งเครื่องมือและช่วยผ่าตัดเมื่อมีเคส 2.ดูแลสำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ให้พร้อมอยู่เสมอ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

วิสัญญีพยาบาล

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ปฏิบัติงานให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน 2.สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะวิกฤตระหว่างได้รับการระงับความรู้สึกและติดตามประเมินผลในภายหลัง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 2.ผ่านการอบรมวิชาวิสัญญีพยาบาล

Nurse Inter Coodinator

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ทำข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับ Agency 2.ประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานเพื่อเสนอแผนการรักษา 3.อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าต่างชาติครบทั้งกระบวนการ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ผู้ตรวจการ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจเยี่ยมแผนกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย 2.แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล 3.ทำการอนุมัติ LAB OR กรณีเร่งด่วน 4.บริหารเตียงร่วมกับ WARD และ ADMISSION คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 3.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4.มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ

พยาบาลพัฒนาธุรกิจ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามและวิเคราะห์ผลการพัฒนาโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 2.สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

พยาบาลไตเทียม (ผู้เชี่ยวชาญ)

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ดูแลให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2.ดูแลอุปกรณ์,เครื่องมือไตเทียมให้พร้อมใช้งาน 3.ดูแลระบบน้ำเกี่ยวกับเครื่องไตเทียม

พนักงานผู้ช่วย LAB

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ช่วยเก็บสิ่งส่งตรวจากผู้รับบริการ 2.ช่วยบันทึกคำขอทำ LAB ทางคอมพิวเตอร์ 3.แยก จัดเก็บใบ Request และส่งสิ่งตรวจไปยังแผนกต่างๆ 4.จัดเตรียมดูแล รักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

พนักงานผู้ช่วย CMS

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.จัดเรียงอุปกรณ์เข้าชั้นวางตามระบบ FIFO พร้อมแจกจ่าย 2.ดูแลล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ด้วยเครื่องล้าง 3.รับและแจกอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์บนแผนกต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.รู้จักอุปกรณ์การแพทย์

พนักงานผู้ช่วย •OPD/IPD/ER/OR/ICU

8

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.รับรายงานรายละเอียดการรับ-ส่งเวร 2.ตรวจนับ จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3.บันทีกสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง ปริมาณน้ำที่ดื่ม รายงานสิ่งผิดปกติของผู้ป่วยแก่ผู้บังคับบัญชาหรือพยาบาล คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ผ่านการอบรม PN/NA 2.สามารถทำงานเป็นกะได้

นักรังสีเทคนิค

5

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.บำรุงรักษาเครื่อง X-RAY 2.ถ่ายภาพ X-RAY ส่วนต่างๆของผู้รับบริการด้วยเครื่องมือในท่าทางที่เหมาะสม 3.ใช้เครื่องมือต่างๆได้แก่ CT, MRI, BMD, Portable คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพ 2.สามารถทำงานเป็นกะได้

เภสัชกร

6

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบ ทบทวนยา และอายุของยา 2.จำหน่ายยาให้กับผู้ป่วยตามจุดต่างๆที่โรงพยาบาลกำหนด 3.เตรียมยาเคมีบำบัด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพ 2.มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ 3.สามารถทำงานเป็นกะได้

หัวหน้าแผนกโภชนาการ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.บริหารงานภายในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายบริษัททั้งบุคลากรและคุณภาพ 2.วางแผนจัดหาวัตถุดิบ งบประมาณ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : มีใบ CDT,ใบประกอบวิชาชีพ

นักโภชนาการ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร 2.บันทึกค่าอาหารของผู้ป่วย บันทึกข้อมูลและกำหนดรายการอาหาร คุณสมบัติผู้สมัคร : มีใบ CDT,ใบประกอบวิชาชีพ

แม่ครัว

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.สามารถประกอบอาหารได้ (ฮาลาล)
2.ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ครัวและภาชนะ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ห้องแฟม

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.เก็บเวชระเบียนจากแผนกต่างๆ รวมถึงรับคืนและแสกนประวัติ 2.ค้นหาแฟ้มและจัดเก็บแฟ้มอย่างถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

5

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ภายในรถทุกวัน 2.ตรวจสอบการคีย์ขอใช้รถในระบบคอมพิวเตอร์ 3.ขับรถรับ-ส่งพนักงาน/ผู้ป่วยตามรายการขอใช้รถ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปีหรือประเภทที่ 2 ขึ้นไป 2.รู้เส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ช่างเฟอร์นิเจอร์

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.งานซ่อมบำรุงเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในโรงพยาบาล 2.แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ตามรายการแจ้งซ่อม

เจ้าหน้าที่ Technical Support

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ติดตั้ง,ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,Server ของโรงพยาบาล 2.Support User หน้างาน

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์,ออกแบบ,เขียนโปรแกรม( PHP,HTML,SQL,Crystal Report) 2.ดูแลเครือข่าย Computer, Website ,Server ของโรงพยาบาล

นักวิชาการสาธารณสุข •UR

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ทำการลงรหัส ICD10/ICD9 ในประกันชีวิต 2.จัดอันดับโรค 10 อันดับแรก

เจ้าหน้าที่ล่าม •ภาษากัมพูชา

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.สื่อสาร แปล ประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.สามารถสื่อสารหรืออ่าน ภาษากัมพูชา/ไทย/อังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ต่างประเทศ

5

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ให้การบริการ ดูแลลูกค้าต่างชาติทุกกลุ่ม 2.ประสานงานอำนวยความสะดวก รับ-ส่งลูกค้าเพื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล 3.ประสานงานกรณีลูกค้ามีการตรวจหรือทำหัตถการนอกพื้นที่โรงพยาบาล คุณสมบัติผู้สมัคร : สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพภายนอก

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อ/นำเสนอบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพให้กับลูกค้า 2.ประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกและภายในเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 3.ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 4.พิมพ์ผลตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ดูแล/จัดทำ/จัดเก็บ/แจกจ่ายเอกสารคุณภาพของทุกแผนกในโรงพยาบาล 2.ควบคุมเอกสารภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด *การปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office

เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ผลิตสื่อภายในโรงพยาบาล •งานป้ายภายใน/งานกราฟฟิก/ถ่ายภาพ/ทำ VDO Present /งานศิลปกรรม(ป้ายประกาศ/โปสเตอร์)

เจ้าหน้าที่การตลาดDigital

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ดูแลสื่อ Social ของโรงพยาบาล 2.ตอบข้อความผ่านสื่อ Social 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เจ้าหน้าที่การตลาด

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.จัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 3.เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่คลังยา

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบปริมาณยาและกำหนดสั่งซื้อ 2.ตรวจรับยา จ่ายยา โอนยา 3.สำรวจยาใกล้หมดอายุ 4.ตรวจสอบคลังช่วงกลางปีและสิ้นปี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.คิดต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย 2.วิเคราะห์ต้นทุน Package ต่างๆของโรงพยาบาล
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์