ร่วมงานกับเรา

เรียน ผู้สมัครงานทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือการสมัครงานให้ส่งประวัติส่วนตัวทาง
E-mail : [email protected]
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม คลิกที่นี่…
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 4075 – 4079 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1.  รับรายงานและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้รับการพยาบาลที่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
 2. จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย
 3. บริหารและปฏิบัติงานในแผนกให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 2.  มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ
 3.  มีภาวะผู้นำ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาล ER

อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล IPD

10

อัตรา

รายละเอียดงาน :

 1. เตรียม Chart ให้พร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยม ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์
 2. รับรายงานเกี่ยวกับการส่ง-รับเวร
 3. สามารถปฏิบัติงานแบบ Total Care
 4. รับผิดชอบในการย้ายและจำหน่ายผู้ป่วยถึงแก่กรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล OPD ประกันสังคม/สูติ

2

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ดูแล อำนวยความสะดวกแก่แพทย์และผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว
2.ตรวจและบันทึกยาและเครื่องมืออย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

พยาบาล OR

10

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.เป็นผู้ช่วยในการส่งเครื่องมือและช่วยผ่าตัดเมื่อมีเคส
2.ดูแลสำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ให้พร้อมอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

วิสัญญีพยาบาล

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ปฏิบัติงานให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน 2.สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะวิกฤตระหว่างได้รับการระงับความรู้สึกและติดตามประเมินผลในภายหลัง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 2.ผ่านการอบรมวิชาวิสัญญีพยาบาล

ผู้ตรวจการพยาบาล

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจเยี่ยมแผนกเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย 2.แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล 3.ทำการอนุมัติ LAB OR กรณีเร่งด่วน 4.บริหารเตียงร่วมกับ WARD และ ADMISSION คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 3.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4.มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ

พนักงานผู้ช่วย •OPD/IPD/ER/OR/ICU

8

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.รับรายงานรายละเอียดการรับ-ส่งเวร 2.ตรวจนับ จัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 3.บันทีกสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง ปริมาณน้ำที่ดื่ม รายงานสิ่งผิดปกติของผู้ป่วยแก่ผู้บังคับบัญชาหรือพยาบาล คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ผ่านการอบรม PN/NA 2.สามารถทำงานเป็นกะได้

นักรังสีเทคนิค

5

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.บำรุงรักษาเครื่อง X-RAY 2.ถ่ายภาพ X-RAY ส่วนต่างๆของผู้รับบริการด้วยเครื่องมือในท่าทางที่เหมาะสม 3.ใช้เครื่องมือต่างๆได้แก่ CT, MRI, BMD, Portable คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพ 2.สามารถทำงานเป็นกะได้

เภสัชกร

6

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจสอบ ทบทวนยา และอายุของยา 2.จำหน่ายยาให้กับผู้ป่วยตามจุดต่างๆที่โรงพยาบาลกำหนด 3.เตรียมยาเคมีบำบัด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบประกอบวิชาชีพ 2.มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบ 3.สามารถทำงานเป็นกะได้

แม่ครัว

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.สามารถประกอบอาหารได้ (ฮาลาล)
2.ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ครัวและภาชนะ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
สามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

5

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ภายในรถทุกวัน 2.ตรวจสอบการคีย์ขอใช้รถในระบบคอมพิวเตอร์ 3.ขับรถรับ-ส่งพนักงาน/ผู้ป่วยตามรายการขอใช้รถ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.มีใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปีหรือประเภทที่ 2 ขึ้นไป 2.รู้เส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ช่างเฟอร์นิเจอร์

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.งานซ่อมบำรุงเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในโรงพยาบาล
2.แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ตามรายการแจ้งซ่อม

เจ้าหน้าที่ Technical Support

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ติดตั้ง,ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,Server ของโรงพยาบาล 2.Support User หน้างาน

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.วิเคราะห์,ออกแบบ,เขียนโปรแกรม( PHP,HTML,SQL,Crystal Report) 2.ดูแลเครือข่าย Computer, Website ,Server ของโรงพยาบาล

นักวิชาการสาธารณสุข •UR

1

อัตรา

รายละเอียดงาน :
1.ทำการลงรหัส ICD10/ICD9 ในประกันชีวิต
2.จัดอันดับโรค 10 อันดับแรก

เจ้าหน้าที่ล่าม •ภาษากัมพูชา

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.สื่อสาร แปล ประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.สามารถสื่อสารหรืออ่าน ภาษากัมพูชา/ไทย/อังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพภายนอก

2

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ติดต่อ/นำเสนอบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพให้กับลูกค้า 2.ประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกและภายในเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 3.ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 4.พิมพ์ผลตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพ

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ดูแล/จัดทำ/จัดเก็บ/แจกจ่ายเอกสารคุณภาพของทุกแผนกในโรงพยาบาล 2.ควบคุมเอกสารภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด *การปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office

เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์

1

อัตรา

รายละเอียดงาน : 1.ผลิตสื่อภายในโรงพยาบาล •งานป้ายภายใน/งานกราฟฟิก/ถ่ายภาพ/ทำ VDO Present /งานศิลปกรรม(ป้ายประกาศ/โปสเตอร์)
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์