ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

 

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

           โรงพยาบาลวิภารามเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจรตามสถานประกอบการต่างๆโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย

            ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วย โดยอาจแบ่งได้ดังนี้ 

   • โรคทั่วไป (General Diseases) เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้หวัด เป็นต้น 

   • โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work Related Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรคหรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด จากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น 

   • โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

  การบริการในศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

          1. บริการ Wellness 

  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
  • ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
  • ตรวจสุขภาพประกอบการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค

          2.  บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง

          3. การตรวจสุขภาพนอกสถานที่

  • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามสวัสดิการและตามความเสี่ยง
  • การตรวจสุขภาพด้วยอุปกรณ์ทางอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐานสากล
  • ตรวจสมรรถภาพปอด
  • ตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย
  • ตรวจคัดกรองการได้ยินทางอาชีวอนามัย
  • บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่
  • บริการเดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อหาความเสี่ยงจากการทำงานโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
  • บริการตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้ามาทำงาน (Return to work assessment)

  การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ 0-2032-2550 ต่อ 3100-3101  (เวลาทำการ 07.00 – 17.00 น.)

        บริการตรวจนอกสถานที่ โทรศัพท์ 0-2032-2550 ต่อ  4061-4066    (เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.)